a vedl k obnovení přirozených podmínek. S výhodou zde lze použít také mobilní laboratoře přímo v terénu.
 
Své služby nabízíme i na poli výzkumu a vývoje, poradenství, konzultační a rešeršní činnosti v oblasti biotechnologií a životního prostředí.
 
Materiální a technické zázemí EPS nás řadí k nadprůměrně vybaveným. EPS také spravuje vlastní sbírku mikroorganismů nesoucích s sebou celou řadu environmentálně využitelných schopností.
 
Vlastní firemní aktivity v oblasti výzkumu a vývoje jsou podpořeny spoluprací s významnými vědeckými pracovišti.
a synergicky působící kombinace technologií, které jsou přímo implementovány do praktických poloprovozních, či přímo provozních sanačních zásahů.
 
EPS si uvědomuje stěžejní význam kvalitně pracující vlastní mikrobiologické laboratoře a to nejenom pro vlastní sanační práce na biotechnologické platformě. Nabídkou této vlastní kapacity směrem k zákazníkům může být dosaženo zvýšení kvality celého v praxi aplikovaného oboru. Spojení laboratoře a práce na lokalitě by mělo být neoddělitelnou součástí každého projektu, který přistupuje k řešení škod na životním prostředí s vizí, aby dopad nápravných opatření přinesl co nejmenší vedlejší účinky
Hlavním cílem výzkumu a vývoje ve společnosti EPS je cílené rozšiřování souboru poznatků o bioremediačním potenciálu mikroorganismů směřujícím k remediaci konkrétně kontaminovaných lokalit s různorodým znečištěním. Pokrok v bioremediační oblasti je realizován pomocí vlastní výzkumné činnosti, na jejímž základě jsou vyvíjeny nové technologické přístupy, inovace, optimalizace
Kromě analytických služeb zajišťují laboratoře společnosti modelové zkoušky různých technologií (ISCO, nano-Fe aj.), zpracování organických odpadů (procesem anaerobní digesce), sanace zemin a čištění kontaminovaných vzdušin, vod, zemin, kalů a odpadů.