Společnost EPS, s.r.o. Vám nabízí zpracování ekologických auditů. Jedná se o primární screening znečištění daného areálu z hlediska všech složek ŽP (zeminy, stavební konstrukce, odpady, vody, ovzduší). Cílem auditu je posouzení souladu činnosti firmy či podniku s požadavky obecně závazných předpisů, normativů a metodik na úseku ochrany životního prostředí. Takto získané kompletní informace o historickém a zejména aktuálním stavu konkrétního podniku slouží k následnému rozhodování o potřebě provedení podrobnějšího průzkumu, zpracování analýzy rizika, případně o vyloučení těchto prací.

Dne 17. 8. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Jedná se o objektivní odpovědnost provozovatelů vybraných provozních činností rizikových pro lidské zdraví nebo životní prostředí jako např. velké průmyslové podniky, skládky či spalovny odpadů, vypouštění odpadních vod, nakládání s chemickými látkami apod. Společnost EPS, s.r.o. je připravena tuto újmu monitorovat, a pomoci tak provozovatelům s naplněním jejich legislativních potřeb.

S realizací těchto prací máme zkušenosti z mnoha různých lokalit jako např. průmyslové podniky či bývalé vojenské areály.


English version