Analýza rizika je komplexní legislativně zakotvený dokument, jehož cílem je zhodnocení míry a bilance znečištění jednotlivých složek životního prostředí a z něj plynoucích zdravotních či ekologických rizik. Lokalita je probádána rešerší historických pramenů, zejm. výsledků historických průzkumných prací, a dle potřeby i cíleným doprůzkumem.
Analýzou získaných dat jsou za vydatného přispění statistických metod a nástrojů numerického modelování určena ekologická a zdravotní rizika pro množinu scénářů platných pro danou lokalitu. Odtud jsou odvozeny nejvyšší přípustné limity znečištění doprovázené návrhem příslušných nápravných opatření. Společnost EPS, s.r.o. Vám nabízí zpracování analýzy rizika na lokalitě Vašeho zájmu.

Bohaté zkušenosti máme také se zpracováním analýz rizika dle příslušné Směrnice ve Slovenské republice, která se významně liší od zpracování analýzy rizika v České republice dle Metodického pokynu MŽP ČR. Disponujeme potřebnými českými i slovenskými  odbornými způsobilostmi.

Vybrané reference:


English version