V případě závažného znečištění většího rozsahu, na lokalitách s komplikovanými podmínkami nebo s komplexním znečištěním, na analýzu rizik navazujeme zpracováním technicko-ekonomické studie, která porovnává navržené varianty provedení nápravného opatření a hodnotí je na základě technických (proveditelnost), finančních (nákladovost) a socio-ekonomických kritérií (legislativní aspekty, omezení využitelnosti území, bezpečnosti práce, apod.). Výstupem je výběr optimálního technického řešení, které za přijatelných nákladů přinese akceptovatelný výsledek.
Studie proveditelnosti je velmi vhodný prostředek pro rozhodování o výběru optimální sanační metody/technologie či jejich kombinace.

Společnost EPS, s.r.o. realizovala studie proveditelnosti na následujících lokalitách:


English version