Tato metoda spočívá v degradaci chlorovaných uhlovodíků pomocí chemické redukce s následným odštěpením chloridového aniontu z molekuly. Mediačním faktorem zde mohou být biologické, chemické, elektrochemické i radiační procesy. Přídavkem elektronů k molekule chlorovaného uhlovodíku dochází k odštěpení halogenidu a jeho současnému nahrazení protonem vodíku (hydrogenolýza).
 
Při sanaci touto metodou je horninové prostředí dotováno elektrony pomocí zásaku činidel podporujících rozvoj redukčních podmínek (laktáty, nulamocné železo, thiosírany, a jiné). Běžnými cílovými kontaminanty této metody jsou například chlorovaná odmašťovadla (PCE, TCE, DCE).
English version