Technologie EPS (Biologická předúprava lignocelulos) využívá alochtonních mikroorganismů mikromycety (mikroskopickou vláknitou houbu) rodu Trichoderma a kvasinku rodu Trichosporon k degradaci lignocelulosových substrátů na nižší sacharidy, které jsou v procesu anaerobní digesce postupně konvertovány až na metan, CO2 a další vedlejší produkty. Tuto technologii je vhodné aplikovat v tzv. fázi předúpravy surovin v zemědělských bioplynových stanicích. Záměrem této technologie je aerobní předúprava materiálů lignocelulosové povahy, které jsou za běžných podmínek hůře rozložitelné.
English version