Společnost EPS, s.r.o. se taktéž zabývá i odstraňováním následků menších ekologických havárií zahrnující rychlý průzkum situace a následnou reakci pro zabránění vzniku dalších škod na složkách životního prostředí.
 
Mezi nejčastější operace, které EPS provádí, se řadí instalace norných stěn a sorpčních materiálů na malých vodních tocích, likvidace lokálních úniků kapalin do horninového prostředí – zajištění sorbenty, odtěžení kontaminovaných zemin, případně sanační čerpání podzemních vod z výkopů, studní apod.
 
Každá ekologická havárie je ve své podstatě jedinečná a neopakovatelná událost, přičemž při řešení těchto situací je nutná koordinace zásahu, rychlost a správnost postupu sanačních
prací a v neposlední řadě konzultace situace a z ní vyplývajících rizik s odborníky – chemikem, hydrogeologem či ekologem.

English version