Oznámení o uložení Projektu fúze sloučením do sbírky listin
a
upozornění pro věřitele

    1. Do sbírky listin obchodního rejstříku vedené Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42243 a do sbírky listin obchodního rejstříku vedené Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34893 osoby zúčastněné na přeměně uložily Projekt fúze sloučením společnosti EPS biotechnology, s.r.o. a  společnosti ID ekoslužby, s.r.o. ze dne 27.6.2018.
V důsledku Fúze sloučením přechází na nástupnickou společnost EPS biotechnology, s.r.o. jmění zanikající společnosti ID ekoslužby, s.r.o. s  rozhodným dnem 1. ledna 2018.
Obchodní společnost EPS biotechnology, s.r.o., IČ 262 95 059 , se sídlem V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42243 jakožto nástupnická společnost, tímto plní svoji zákonnou povinnost zveřejnění podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen Zákon), přičemž tuto povinnost plní v souladu s § 33 odst. 2 Zákona  i za zanikající společnost při fúzi sloučením, a to obchodní společnost ID ekoslužby, s.r.o., IČ 286 16 278, se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34893 (dále jen zúčastněné společnosti)
    2.  Zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39 Zákona:

- Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinný vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde li mezi věřiteli a rozdělovanou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s o hledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží
dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění,může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

- Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

- Zúčastněné společnosti nevydaly žádné vyměnitelné ani prioritní dluhopisy, a ani žádné účastnické cenné papíry, s nimiž jsou spojena zvláštní práva.
- Povinnost splatit vklad není přeměnou dotčena, když vklady jsou zcela splaceny.

Toto oznámení je v souladu s § 33 odst. 2 Zákona činěno nástupnickou společností EPS biotechnology, s.r.o.., rovněž za zanikající společnost ID ekoslužby, s.r.o.


V Kunovicích dne 28.6.2018

EPS biotechnology, s.r.o
ID ekoslužby, s.r.o.

Ing. Miroslav Minařík - jednatel