Více informací
nově vyvinutá technologie, která vznikla v rámci řešení projektu MPO č. FR-TI1/327 „Vývoj odsiřovacího biofiltru pro čištění bioplynu“, využívá aktivity tzv. sulfid-oxidujících bakterií pro odstranění sulfanu z plynů resp. z bioplynu. Tato technologie je aplikovatelná na bioplynových stanicích a na ČOV, které dosud nemají dostatečnou nebo žádnou technologii pro odstraňování sulfanu z bioplynu. (ve schvalovacím řízení).
nově vyvinutá technologie, která je výsledkem projektu Program VaV „Eureka“ E3654: Biodegradace polymerních substrátů, využívá aktivity alochtonních mikroorganismů mikromycety Trichoderma reesei a kvasinky Trichosporon cutaneum k částečné degradaci lignocelulos na nižší sacharidy, které jsou v procesu anaerobní digesce postupně konvertovány až na metan, CO2 a další vedlejší produkty.

English version