BTEX je zkratka pro čtyři těkavé uhlovodíky: benzen, toluen, ethylbenzen a xylen. Tyto sloučeniny se v horninovém prostředí vyskytují převážně společně. Jsou složkou pohonných hmot a velmi znehodnocují podzemní vody. Technologie se opírá o metabolické schopnosti vyselektované populace mikroorganismu Gordonia terrae. Mikroorganismus je schopen za podmínek metabolicky transformovat polutant do podoby neškodných látek.
Biotechnologie je vyvinuta pro aplikaci do prostředí (kontaminované zeminy), kde se vyskytuje znečištění především BTEX – možné i v kombinaci s jiným ropným znečištěním. Biotechnologie je dále aplikovatelná tam, kde se nachází určitá limitace prostředí k rozvinutí přirozené účinné biodegradace autochtonními mikroorganismy, nebo tam kde autochtonní organismy nemají potenciál k tomu, aby došlo k rychlému a účinnému odstraněné kontaminace z prostředí.

English version