Nově vyvinutá technologie EPS - Dekontaminační aplikace biologické povrchově aktivní látky (dále jen EPS-bioPAL), která vznikla v rámci řešení projektu ALFA TAČR TA01020482 „Vývoj biologického surfaktantu pro sanační promývání kontaminovaných matric životního prostředí“, využívá schopnosti lipofilních druhů kvasinek produkovat své vlastní povrchově aktivní látky (biosurfaktanty) a možností tyto látky získávat a aplikovat v sanačním promývání. Výsledný biosurfaktant lze poté aplikovat při ex situ a in situ promývání zemin kontaminovaných nepolárními kontaminanty. EPS-bioPAL slouží k dekontaminaci zemin znečištěných širokým spektrem kontaminantů: jedná se zejména o ropné uhlovodíky (alifatické a monoaromatické uhlovodíky a jejich běžné deriváty - BTEX, fenoly), pesticidy (včetně chlorovaných pesticidů) a polyaromatické uhlovodíky. Hlavním principem je uvolnění nepolárního kontaminantu z matrice (solubilizace) a jeho zpřístupnění přirozené mikroflóře na lokalitě pro biodegradační procesy.
English version